Den styrkede pædagogiske læreplan

Luk alle
Åbn alle

Arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Den styrkede pædagogiske læreplan er fundamentet for den pædagogiske praksis i Børnehuset Egevolden. Med udgangspunkt i såvel det pædagogiske grundlag som de 6 temaer er den daglige praksis rammen for at sikre at hele dagen er i spil i forhold til at skabe et dagtilbud af høj kvalitet.

I Børnehuset Egevolden har vi gennem et 1årigt praksiskonsulentforløb med socialstyrelsen arbejdet med netop høj kvalitet i dagtilbud. Hvad er høj kvalitet? Og hvordan – og kan – sådan en størrelse måles og evalueres på? I dette forløb har den styrkede pædagogiske læreplan, understøttet af aktionslæring, været central i vores arbejde med at skabe læringsmiljøer hele dagen, hvor muligheden for så små børnegrupper, så lang tid som muligt har været gennemgående.

I Børnehuset Egevolden er det vigtigt for os at skabe

  • Et dagtilbud hvor der er en faglig fokus på at udvikle læringsmiljøer, som udvikler nysgerrige, læringslystne og mentalt sunde børn.
  • Et dagtilbud hvor der skabes muligheden for mindre spænd i børnenes udviklingsniveauer.
  • Et dagtilbud hvor alle børn oplever sig som en betydningsfuld bidragsyder til fællesskabet – hele dagen.

Vi bruger publikationen om den styrkede læreplan som et opslagsværk. Såvel det pædagogiske grundlag som beskrivelsen af de pædagogiske læreplanstemaer og de nationale mål er både velbeskrevet og fyldestgørende for vores pædagogiske praksis i Egevolden.

Det er vigtigt at den styrkede læreplan er et grundlag som lever og har en værdi i vores hverdag. Hvordan kan det skrevne materiale ligge til grund for en praksis der leves og åndes hver dag – hele dagen? Hvordan sikrer vi at den styrkede læreplan bliver et redskab for udvikling og som også løbende udvikles i takt med vores pædagogiske praksis og de faglige refleksioner – så vi ikke ender med at blive et færdigt produkt uden formål. Produktet er processen eller processen er produktet. 

I Egevolden arbejder vi derfor ud fra et årshjul, hvor den styrkede pædagogiske læreplan er en integreret del af. For at visualisere de forskellige niveauer eller lag der er til stede i vores pædagogiske praksis, har vi skabt årshjulet, som samler alt i ét og hvor vi bruger det som et styringsredskab. Vi har taget udgangspunkt i den struktur, som det styrkede læreplan er bygget op omkring. Vi ønsker en kontinuerlig proces, som sikrer at arbejdet med både læreplanstemaer, det pædagogiske grundlag og evaluering er dynamisk og meningsskabende for at højne den pædagogiske kvalitet.

Det er vores Faglige Fyrtårne som er medansvarlige for at understøtte arbejdet med læreplanen i hverdagen, i tæt samarbejde med ledelsen.

Kernen er det pædagogiske grundlag. Det er de elementer der altid er til stede og som skal understøtte vores faglige forståelse og tilgang i både rutinesituationer, leg og aktiviteter – både spontane og planlagte.

Herefter følger de tre læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling, social udvikling og kommunikation og sprog. Det er grundlæggende temaer som er vigtige at arbejde kontinuerligt med når vi skal sikre læringsmiljøer der understøtter børns trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Næste ring i årshjulet er inddelt i fastlagte perioder med et særligt læreplanstema i fokus. De tre læreplanstemaer: Kultur, æstetik og fællesskab, natur, udeliv og science og krop, sanser og bevægelse er alle temaer, som vi mener ligger op til at understøtte det pædagogiske arbejde i at skabe læringsmiljøer med et mere specifik pædagogisk formål i forhold til indhold.

Så følger de faste temaperioder som vi har valgt at have i Egevolden. Temaerne er de samme hvert år. Vi har valgt at arbejde med faste temaer, fordi vi ved at det skaber sammenhæng for børnene at få lov til at ”genbesøge” et tema. Det giver mulighed for at kun udfordres og mestre….  

Før hver temaperiode afholder vi en P-dag, hvor personalet, med udgangspunkt i læreplanstemaernes overordnede læringsmål, arbejder med at definere 2-3 delmål der er rammesættende for perioden. Denne proces faciliteres af vores faglige fyrtårne. Vi vil gerne sikre en proces, hvor arbejdet med den styrkede læreplan er i bevægelse og skaber udvikling og en faglig opmærksomhed på vores daglige praksis. Arbejdet med målrettet at definere nye delmål under de overordnede nationale mål, gør det muligt at tage udgangspunkt i den enkelte børnegruppe der hvor børnegruppen er, interesse, dynamik, relationer mm. Når vi kigger ind i et bestemt tema vil vi tage udgangspunkt i hvad børnene er optaget af, hvilke spor er det at vi skal følge? Vi kan også definere et delmål som har til formål at tilegne ny viden til børnegruppen. Alt efter delmål vil det tale ind i den voksnes rolle og positionering. Skal vi gå foran, ved siden af eller bagved?

TOPI ser vi som en del af den evaluerende praksis, hvor vi bruger vurderingerne til at evaluere på vores arbejde med den styrkede pædagogiske læreplan.

Vi bruger aktionslæring og videooptagelser som evalueringsredskab. Evalueringen tager udgangspunkt i de definerede delmål. Vi ser på videooptagelserne – er sammen nysgerrige på hvad vi ser. Fokus er på den gode historie, og opmærksomhed på hvordan vi kan skabe mere af det der virker.  

Derudover er månedsskriv til forældrene, ugeplaner til internt brug samt billed- og videodokumentation på både Aula og Instagram en del af den evaluerende praksis – hvori vi også sikrer børnenes medinddragelse og medbestemmelse i processen samt sikrer børneperspektivet idet vi ofte lader børnene udvælge billeder samt gengiver deres fortællinger og beskrivelser i dokumentationen.